miércoles, 1 de diciembre de 2010

Concurso de Cómic en Vigo

María Vilar nos hace llegar la siguiente información:

II CONCURSO DE BANDA DESEÑADA “B.D. VIGO”

A Biblioteca Pública Central de Vigo, despois da boa acolllida da primeira
edición do concurso de comic do pasado curso, convoca o II Premio de
banda deseñada “B. D. de Vigo”, dacordo coas seguintes:

BASES

1. Poderán concurrir a este concurso todos os interesados nas siguientes
categorías:

*Infantil: Nenos que teñan ata 11 anos.

*Júnior: Xoves que teñan entre 12 e 16 anos.

*Sénior: Xoves que tengan entre 17 e 30 anos.

2. O tema será libre, con textos en galego. Cada autor presentará as obras
que considere oportunas, non premiadas en outros concursos.

3. Os traballos deberán ser orixinais, tendo unha extensión mínima de dúas
páxinas e máxima de catro, a cor ou branco e negro, a técnica será libre e
con dimensións de DINA-4.

4. A autoría poderá ser individual ou dun equipo debuxante/guionista. O
estilo, tratamento e xénero son libres.

5. Os traballos presentaranse en sobre pechado, no exterior figurará o título
ou lema e a categoría na que participa; e no interior dese sobre indicarase o:

*Título da obra

*Nome e apelidos do concursante (imprescindible)

*Fotocopia do D.N.I.

*Domicilio e teléfonos de contacto

6. Os traballos presentaranse á:

Biblioteca Pública Central de Vigo

JOAQUÍN YÁÑEZ, 6 (CASCO VELLO) VIGO

TLF: 986 229 074
FAX: 986 227 342

7. O prazo de presentación dos traballos rematará o 11 de decembro de
2010.

8. Establécense os seguintes premios :

Infantil: Lote de productos relacionados co mundo da banda deseñada.

Júnior: Lote de productos relacionados co mundo da banda deseñada.

Sénior: Lote de productos relacionados co mundo da banda deseñada.

9. Ademais dos premios, o Xurado poderá reservarse o dereito de facer
Mencións Especiais respecto daquelas obras que estime como merecedoras
delas.

10. O Xurado poderá declarar os premios desertos.

11. Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Central
de Vigo e podrá publicalos se así o considera.

12. Asímesmo, cos traballos premiados será realizada unha exposición nas
propias instalacións da biblioteca no mes de xaneiro.

13. A participación neste concurso implica a aceptación destas bases. Os
casos non previstos nestas bases serán resoltos a criterio da organización.

Moita sorte a tod@s!


¡Pos eso, a participar!

3 comentarios: